Vedtekter

§ 1 Navn

Klubbens navn er: Den Norske Russian Blue Klubben.

§ 2 Formål

Å utbre kjennskapet til rasen russian blue. Å samle alle som er interessert i russian blue gjennom medlemskap i klubben. Å gjennom avlsarbeidet styrke og besvare den skandinaviske russian blue-typen. Å overvåke og søke å påvirke utviklingen i standarden.

§ 3 Medlemmer

Alle som er interessert i russian blue, kan bli medlem.

§ 4 Kontingent

Kontingenten fastsettes for 1 år av gangen av styret, og skal minimum dekke trykk og utsendelse av medlemsbladet Tzar-Katten.

Kontingenten forfaller til betaling innen utgangen av februar måned. For nye medlemmer som betaler kontingent etter 30. september, gjelder kontingenten også for følgende kalenderår. Årskontingenten er fastsatt til kr 175 (fra 2015) for hovedmedlemmer. Årskontingenten for familiemedlemmer er kr 25. Gavemedlemskap til kattungekjøpere er kr 75.

§ 5 Regnskap

Klubbens regnskapsår avsluttes pr 31.12. Kassereren fører det daglige regnskapet samt årsregnskapet. Regnskapet revideres av klubbens revisor. Det reviderte årsregnskapet sendes ut sammen med innbydelse til valg.

§ 6 Valg

Det sendes ut valginnbydelse hvert år innen utgangen av mars. Valget avholdes skriftlig gjennom et klubbmedlem som ikke selv stiller til valg. Stemmeseddelen skal være postlagt innen utgangen av april. For å ha stemmerett ved valg må man ha vært medlem i minst 2 måneder.

§ 7 Styret

Styret bør ha minst 2 protokollførte møter pr. år. Internettmøter godkjennes. Styrets vedtak skal publiseres i Tzar-Katten. Klubbens styre består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges for 2 år av gangen ved skriftlig avstemming. Det velges 2 styremedlemmer og 1 varamedlem hvert år. I årstall som er oddetall, velges leder og sekretær. I årstall som er partall, velges nestleder og kasserer. I tillegg velges klubbens revisor hvert år for 1 år.

§ 8 Medlemsblad

Tzar-katten er klubbens medlemsblad og viktigste bindeledd mellom styret og medlemmene, og medlemmene imellom. Redaksjonen er prinsipielt uavhengig av, men ansvarlig overfor klubbens ledelse. Bladet kommer ut minimum 3 ganger pr år.

Klubben er pålagt å sende 2 eksemplarer av hvert nummer til: Nasjonalbiblioteket, avd. Rana, Pliktlevering, 8607 MO i RANA.

§ 9 Eksklusjon

Et medlem av Den Norske Russian Blue Klubben kan ekskluderes av styret dersom det foreligger en overtredelse av NRRs regler og/eller overtredelse av alminnelige etiske regler for dyrevern og dyrehold.

§ 10 Vedtekter

Endring i klubbens vedtekter skjer med simpelt flertall ved skriftlig avstemming, fortrinnsvis i forbindelse med valg til klubbens styre.

§ 11 Oppløsning av klubben

Eventuell oppløsning av Den Norske Russian Blue Klubben krever 2 skriftlige avstemminger blant medlemmene, avholdt med minimum 6 måneders mellomrom. Det kreves 2/3 flertall ved begge avstemmingene.

Ved oppløsning realiseres klubbens aktiva, og det kjøpes inn vandrepremie til ”Årets Russian Blue” (fertil) i norsk eie, som gis videre pr 1. mars hvert år. Vandrepremien administreres av Russian Blue Klubben Sverige. Eventuelt overskudd tilfaller Dyrebeskyttelsen.